Szpilki po godzinach

 1. »
 2. Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY SZPILKI PO GODZINACH I STRONY KURS SZPILKI PO GODZINACH

ALICJA ORTHWEIN SZPILKI PO GODZINACH

Wstęp

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Alicję Orthwein prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szpilki po godzinach Alicja Orthwein wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarczych, pod adresem ulica ul. Bogusławskiego 19 m 102, 01-923 Warszawa, posługującą się numerem NIP: 522 280 00 34, REGON: 146699047 (zwaną dalej: „SPG”) Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową Info@szpilkipogodzinach.pl  (dalej: „Stroną”).
 2. Wszelkie słowa i wyrażenia użyte w Polityce i zaczynające się wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im w Polityce.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alicja Orthwein wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarczych, pod adresem ulica ul. Bogusławskiego 19 m 102, 01-923 Warszawa, posługująca się numerem NIP: 522 280 00 34, REGON: 146699047 oraz adresem e-mail: info@szpilkipogodzinach.pl.
 4. SPG informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Newsletter Szpilek po godzinach” oraz w zbiorze „Klienci”.
 5. Administrator Danych nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”).

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Strony.
 3. SPG zapewnia funkcjonowanie Strony w następujących przeglądarkach:, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera.
 4. W celu korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Państwa:  urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu, aktywnej skrzynki e-mail, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.
 5. Obowiązuje Państwa zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, korzystania ze Strony i Newslettera (zdefiniowanego poniżej) w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla SPG oraz innych użytkowników. 
 6. SPG informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciwko niechcianemu oprogramowaniu.
 7. SPG informuje, że pomimo stosowania przez nią zabezpieczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia zaleca się stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.
 8. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania ze Strony.

§3

Newsletter

 1. Możecie Państwo zawrzeć Umowę Newsletter, na podstawie której SPG świadczy na rzecz Państwa usługę Newsletter (dalej: „Umowa Newsletter”), przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. W ramach usługi Newsletter (dalej: „Newsletter”) SPG przesyła do Państwa list elektroniczny, za pośrednictwem którego SPG informuje Państwa o nowych wydarzeniach, przesyłam informacje handlowe lub marketingowe własnych produktów lub usług. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 3. W celu zawarcia Umowy Newsletter jesteście Państwo zobowiązani co najmniej: wypełnić Formularz Newsletter (interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczna, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter),zaakceptować Politykę, wyrazić zgodę na przetwarzanie przez SPG Państwa danych osobowych podanych w Formularzu Newsletter w zbiorze pod nazwą „Newsletter Szpilek po godzinach” w celu przesyłania Państwu informacji i materiałów marketingowych i handlowych SPG, wyrazić zgodę na otrzymywanie przez Państwa informacji handlowych od SPG w ramach usługi Newsletter, wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez SPG telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jesteście Państwo użytkownikiem (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego SPG zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.), aktywować przycisk „Zapisz”.
 4. Zgody, o której mowa w ust. 3 są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili przez Państwa cofnięte, co jednakże uniemożliwi korzystanie przez Państwa z Newslettera.
 5. Po aktywacji przycisku „Zapisz” otrzymacie Państwo na maila wskazanego w Formularzu Newsletter Potwierdzenie zawierające link aktywacyjny.
 6.  Z chwilą aktywacji przez Państwa linku, o którym mowa w ust. 5 powyżej pomiędzy Państwem, a SPG zostaje zawarta na czas nieokreślony Umowy Newsletter, obejmująca świadczenie przez SPG na Państwa rzecz usługi Newsletter.
 7. Możecie Państwo wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez aktywację linku znajdującego się na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.

§4

Reklamacja

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji w dni powszednie, w godzinach od 8.30 do 16.30. Reklamacje można składać przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 3 Polityki.
 2. SPG zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji: Państwa danych kontaktowych, co stanowi przyczynę reklamacji, czego się Państwo domagacie
 3. Zalecenia wskazane w ust.2 powyżej mają jedynie na celu ułatwienie rozpatrzenia SPG reklamacji. Nie zastosowanie się do nich przez Państwa nie wywołuje żadnych konsekwencji, w szczególności nie skutkuje odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia reklamacji.
 4. SPG rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na adres e-mail, z którego zostanie złożona reklamacja.

§5

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
 • konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z SPG, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO) na podstawie udzielonych przez Państwa zgód (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO).
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez SPG, albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług SPG oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez SPG działalności gospodarczej.
 • udzielenie przez Państwa zgód, o których owa w ust. 1 pkt. b) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie umowy z SPG.
       2. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe                        usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do SPG żądania w tym zakresie na adres e-mail: info@szpilkipogodzinach.pl

§6

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wypełnionych formularzy oraz dokonywanych przez Państwa z SPG czynności.
 2. SPG będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wysyłania Państwu informacji i ofert handlowych w oparciu o przesłankę określoną § 4 ust. 1 pkt b) i c).

§7

Udostępnienie

           1. SPG informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailchimp, służącego do przesyłania newslettera,
 • Fakturownia Sp. z o.o. ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP 5213704420, REGON: 362333847, Nr KRS: 0000572426 – w celu korzystania z systemu Fakturownia.pl, w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu.                                                                                                                                                                                                                       2. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z  powszechnie obowiązującego prawa.

§8

Uprawnienia

          1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.           2. Macie Państwo prawo uzyskać od SPG następujące informacje:
 • o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
 • od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
 • o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
 • o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. Ponadto na Państwa żądanie SPG uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić SPG stosowne żądanie korzystając z Danych Kontaktowych: Alicja Orthwein, ul. Bogusławskiego 19 m. 102, 01-923 Warszawa, e-mail: info@szpilkipogodzinach.pl

§9

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. SPG zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. SPG wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od SPG, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§10

Ciasteczka

 1. SPG oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają SPG określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (które informacje zamieszczone na Stronie były dla Państwa najbardziej interesujące).
 4. SPG korzysta z wewnętrznych plików cookies.
 5. SPG wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
  • statystycznym,
  • przystosowania Strony do Państwa preferencji
 6.  SPG może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 7. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 8. SPG korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.
 9. SPG wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
 10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
 12. SPG korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 14. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
     

§11

Zmiany

 1. SPG zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Stronie pod adresem www.szpilkipogodzinach.pl
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.